Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające pełnienie roli doradcy zawodowego, doradcy personalnego, a także specjalisty ds. rozwoju personelu organizacji.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do świadczenia usług doradztwa zawodowego i personalnego oraz tych, które ze względu na charakter pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką doradztwa zawodowego, personalnego i coachingu kariery.

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • zna i rozumie istotę doradztwa zawodowego i coachingu kariery,
 • analizuje rynek pracy oraz zachodzące na nim procesy i kierunki zmian,
 • ma umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia indywidualnego oraz grupowego procesu doradczego i coachingowego,
 • potrafi przygotować indywidualne ścieżki kariery zawodowej,
 • zna i wykorzystuje w praktyce metody i techniki zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 220 godzin dydaktycznych. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu kariery, psychologii rozwojowej, osobowości i motywacji, diagnozy, zawodoznawstwa, metodyki poradnictwa zawodowego i coachingu kariery, rynku pracy, prawa pracy, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi.

 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego
 2. Psychologia rozwojowa, osobowości i motywacji
 3. Zawodoznawstwo
 4. Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 5. Metody diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
 6. Metodyka poradnictwa zawodowego
 7. Rynek pracy
 8. Prawo pracy
 9. Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 10. Metodyka poradnictwa zawodowego – zastosowanie technologii informacyjnej w pracy doradcy zawodowego
 11. Teoretyczne podstawy coachingu kariery
 12. Rekrutacja i selekcja pracowników
 13. Metodyka poradnictwa zawodowego – coaching kariery
 14. Przedsiębiorczość

Odpłatność za studia

 • Opłata jednorazowa –  3000 zł
 • Opłata ratalna – 3×1100 zł
 • 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content