Rachunkowość i zarządzanie finansami

Efekty kształcenia na specjalności: Rachunkowość i zarządzanie finansami

W zakresie wiedzy

Absolwent ma wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej i budżetowej oraz podatków i zobowiązań publiczno-prawnych przedsiębiorstwa, charakteryzuje elementy sprawozdawczości finansowej, zna zasady prowadzenia rachunku kosztów i wyników.

W zakresie umiejętności

Absolwent posiada umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i weryfikacji poprawności księgowania dokumentów księgowych, sporządza i analizuje sprawozdania finansowe i podatkowe, posiada praktyczne umiejętności w zakresie analizy struktury kosztów i opracowania kalkulacji kosztów, opracowuje raporty zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wykorzystuje w praktyce systemy informatyczne do obsługi procesów w obszarze rachunkowości i finansów.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy podejmując decyzje z zakresu rachunkowości i finansów, jest świadomy dynamiki zmian zachodzących w obszarze rachunkowości i finansów.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych, w tym instytucjach finansowych oraz w administracji rządowej i samorządowej, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru rachunkowości, zarządzania finansami i audytu. Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw finansowo-księgowych, specjalista do spraw rachunkowości, specjalista do spraw sprawozdawczości finansowej, specjalista do spraw analiz finansowych, specjalista do spraw kalkulacji kosztów, analityk finansowy, doradca finansowy, doradca podatkowy. Ułatwiają uzyskanie uprawnień do prowadzenia biura rachunkowego.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content