Prawo pracy

Adresaci

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2400 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1300  zł.
 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

 1. Rynek pracy, wartościowanie pracy, istota pracy, człowiek w procesie pracy.
 2. Zasady prawa pracy, źródła prawa pracy, międzynarodowe prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, rola związków zawodowych.
 3. Pojęcie strony stosunku pracy (pracodawca, pracownik, pracownik młodociany), prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
 4. Stosunek pracy,  umowne stosunki pracy, rodzaje umów o pracę, elementy umowy o pracę, pozaumowne stosunki pracy.
 5. Wygaśnięcie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, wypowiedzenie umowy o prac,  rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Rodzaje dokumentacji pracowniczej, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 7. Funkcje wynagrodzenia, systemy i metody wynagradzania, składniki wynagrodzenia, regulaminy wynagradzania, ochrona wynagrodzenia za pracę.
 8. Terminowe umowy o pracę, praca na zastępstwo, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, praca tymczasowa.
 9. Wymiar, normy, rodzaje czasu pracy, odpoczynek, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedzielę i święta, funkcje urlopu, nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu wypoczynkowego, urlopy okolicznościowe.
 10. Odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 11. Roszczenia stron stosunku pracy, rozstrzyganie sporów pracowniczych w postępowaniu pojednawczym, rozstrzyganie sporów w postępowaniu sądowym.
 12. Ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy, ubezpieczenia z tytułu choroby zawodowej, ochrona pracy kobiet, ochrona pracy młodocianych.
 13. Definicja mobbingu, postępowanie w sprawach o mobbing.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content