Współpraca międzynarodowa

Program Erasmus

W roku akademickim 2006/2007  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego po raz pierwszy przystąpiła do programu ERASMUS i otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa, nadaną przez Komisję Europejską. Karta została przyznana przez Komisję Europejską i upoważnia WSIiZ do wnioskowania do Komisji o fundusze na realizację projektów wielostronnych programu Erasmus oraz do Narodowej Agencji o fundusze na działania zdecentralizowane (związane z wymianą studentów i kadry dydaktycznej).

pexels-keira-burton-6147276

WSIiZ akceptuje postanowienia Karty i zobowiązuje się respektować i przestrzegać zasad wymiany programu Erasmus, według których:

 1. wymiana studentów i kadry dydaktycznej może być realizowana jedynie w ramach umów dwustronnych i wielostronnych zawartych między instytucjami szkolnictwa wyższego;
 2. od studentów zagranicznych uczestniczących w wymianie nie będą pobierane żadne opłaty za studia (czesne, wpisowe), egzaminy czy dostęp do laboratoriów i bibliotek;
 3. studenci uczestniczący w wymianie otrzymają od macierzystej uczelni pełne zaliczenie ustalonych w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement) kursów, które zaliczyli w uczelni zagranicznej.
 4. zapewnić pomoc w realizacji projektów wielostronnych Erasmusa, w szczególności udzielając niezbędnego wsparcia instytucjonalnego pracownikom uczelni zaangażowanym w realizację zatwierdzonych projektów;
 5. informować studentów i nauczycieli akademickich o warunkach i wymogach obowiązujących przy ubieganiu się o udział w wymianie studentów i nauczycieli akademickich w programie Erasmus;
 6. stosować się do zasad wymiany zawartych w umowie między instytucją a Agencją Narodową.

WSIiZ zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość organizacji wymiany studentów i nauczycieli akademickich, w szczególności poprzez:

 1. przygotowanie i podpisywanie ze studentami Porozumień o programie zajęć oraz przestrzeganie ich postanowień;
 2. niezwłoczne wydawanie Wykazów zaliczeń wszystkim zagranicznym studentom po zrealizowaniu przez nich ustalonego programu zajęć;
 3. stosowanie systemu ECTS lub porównywalnego systemu punktowego, który zapewnia przejrzystość w zaliczaniu okresów studiów;
 4. udzielanie rzetelnych informacji wyjeżdżającym i przyjeżdżającym studentom oraz nauczycielom akademickim;
 5. zapewnienie niezbędnego przygotowania językowego osobom uczestniczącym w wymianie;
 6. włączanie przyjeżdżających studentów do regularnych zajęć oferowanych przez uczelnię;
 7. zapewnienie włączania wykładów i zajęć prowadzonych przez przyjeżdżających nauczycieli akademickich do regularnych programów studiów;
 8. zapewnienie przyjeżdżającym studentom pomocy w znalezieniu zakwaterowania;
 9. ułatwianie i wspieranie wymiany nauczycieli akademickich;
 10. zapewnienie uznania dla działalności dydaktycznej prowadzonej przez nauczycieli akademickich za granicą.

Uczestnicząc w programie Erasmus, WSIiZ zobowiązuje się przestrzegać uniwersalnych polityk wspólnotowych, uwzględnionych w decyzji o powołaniu programu Socrates, związanych z:

  1. równouprawnieniem kobiet i mężczyzn;
  2. integrowaniem niepełnosprawnych studentów i nauczycieli akademickich;
  3. wzmacnianiem społecznej i gospodarczej spójności oraz zwalczaniem zjawisk ksenofobii i rasizmu.

Naruszenie postanowień niniejszej Karty może spowodować jej całkowite lub częściowe anulowanie przez Komisję Europejską. Informacje o warunkach anulowania Karty i procedurze odwoławczej zaprezentowane są na stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz zawarte są w umowie między instytucją a Agencją Narodową.

Plik do pobrania:

Katalog ECTS

Program Leonardo DaVinci

Program Leonardo da Vinci jest jednym z trzech programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Wspiera międzynarodową współpracę w dziedzinie edukacji zawodowej w Europie. Polskim instytucjom edukacyjnym, szkołom zawodowym, uczelniom, instytucjom naukowo-badawczym, a także przedsiębiorstwom oraz partnerom społecznym i władzom publicznym stwarza szansę udziału w międzynarodowych grupach partnerskich utworzonych w celu realizacji projektów służących rozwojowi systemów kształcenia zawodowego, tak aby odpowiadały na zmieniające się zapotrzebowanie rynku pracy.

Cele programu

 1. doskonalenie kompetencji zawodowych (zwłaszcza ludzi młodych) w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy,
 2. poprawa jakości i dostępności ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiającego zdobywanie kwalifikacji na całe życie,
 3. zwiększenie szans na rynku pracy przez promowanie innowacyjności w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz rozwój konkurencyjności i kształtowanie przedsiębiorczości,
 4. zwiększenie szans na rynku pracy przez poprawę jakości i dostępności systemów kształcenia oraz doradztwa zawodowego,
 5. promowanie współpracy między instytucjami kształcenia zawodowego a przedsiębiorstwami (zwłaszcza małymi i średnimi) oraz partnerami społecznymi w celu dostosowanie wykształcenia do rynku pracy,
 6. wspieranie równych szans w dostępnie do kształcenia i szkolenia zawodowego osób bezrobotnych,
 7. wykorzystanie technologii informatycznej i komunikacyjnej w kształceniu i szkoleniu zawodowym,
 8. poprawa przejrzystości kwalifikacji zawodowych.

Program umożliwia uzyskanie przez instytucje funduszy na zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, studentów, młodych pracowników i osób bezrobotnych oraz wymiany nauczycieli i szkoleniowców, doradców zawodowych, kierowników działów kadr, organizatorów szkoleń, a także dla nauczycieli i lektorów języków obcych. Dofinansowuje również przygotowanie nowatorskich programów szkoleniowych, programów nauczania lub materiałów dydaktycznych. W ramach programu można stworzyć międzynarodowe sieci współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przeprowadzić badania rozwoju systemów kształcenia zawodowego. Polska uczestniczy w programie na równych prawach z krajami Unii Europejskiej. Oznacza to, że procedury oceny i selekcji projektów zgłaszanych przez polskie instytucje są takie same, jak w przypadku ofert zgłaszanych przez instytucje pochodzące z krajów Unii Europejskiej. Polskie instytucje nie mogą więc liczyć na taryfę ulgową w odniesieniu do swoich propozycji.

Program przynosi wiele korzyści uczestniczącym w nim instytucjom. Poza możliwościami uzyskania dotacji na realizację różnych przedsięwzięć, biorąca w nim udział instytucja zdobywa doświadczenie w międzynarodowej współpracy. Ważne jest również to, że udział w programie wspólnotowym stanowi okazję do poznania warunków uzyskania dotacji ze środków finansowych Wspólnoty oraz procedur realizacji tego typu projektów, co w przyszłości stwarza większe możliwości korzystania z funduszy europejskich.

Projekty zrealizowane przez uczelnię

 • Projekt PL/01/A/Plb/140452 – Międzynarodowy staż służący poszerzeniu wiadomości teoretycznych oraz nabywaniu umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania i marketingu na rynku europejskim
 • Projekt PL/01/A/Plb/140304 – Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększanie szans na rynku pracy poprzez przepływ innowacji drogą stażu w przedsiębiorstwach brytyjskich
 • Projekt M04/128/k/B/186 – Projektowanie i wdrażanie aplikacji internetowych do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem na rynku europejskim poprzez udział w praktykach zawodowych
 • Projekt M05/143/k/B/423 – Kreowanie zastosowań IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content