Kadry i płace w praktyce organizacji

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki kadrowej w przedsiębiorstwach, wynagrodzeń, prawa pracy, rozliczeń świadczeń pracowniczych, dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

STUDIA PODYPLOMOWE „Kadry i płace w praktyce organizacji” – Dofinansowanie do 80%!

Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji!
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych: TUTAJ  i zgłoś się do jednego z operatorów:  TECHPAL: www.operator.techpal.com.pl, lub   Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan:  www.wmzpp.org.
2. Wskaż ofertę naszego kursu z BUR : TUTAJ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/14/8833/597802

Adresaci

 • pracownicy działu kadr i płac zatrudnionych zarówno  w sektorze prywatnym jak i publicznym;
 • osoby pracujące, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu;
 • do wszystkich, którzy swój rozwój zawodowy wiążą z tą problematyką

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami z zakresu

 • administrowania i zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem planowania i systemów motywowania i efektywności zarządzania personelem;
 • obowiązków pracodawcy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowo – płacowe z zakresu szeroko pojętego stosunku pracy oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy przysługujących pracownikowi w okresie jego trwania;
 • problematyki podatkowej w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych;
 • interpretowania przepisów prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2200 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1200  zł.
 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

 1. Zarządzanie kompetencjami pracowników.
 2. Dobór pracowników.
 3. Prawo pracy.
 4. Płace.
 5. Dokumentacja pracownicza.
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 7. Ubezpieczenia społeczne.
 8. Ocena pracy.
 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 10. Program „Płatnik”.
 11. Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych.
 12. Zagadnienia obowiązkowych wpłat i dofinansowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 13. Zarządzanie procesami kadrowymi.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content