Zarządzanie i administracja

Studia przygotowują kadrę dla zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

STUDIA PODYPLOMOWE „Zarządzanie i administracja” – Dofinansowanie do 80%!


Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji! Co musisz zrobić?
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) TUTAJ i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi:  TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan
2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR :POBIERZ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/15/8833/598399

do zobaczenia na studiach…

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej sposobów zarządzania w administracji (publicznej i prywatnej) oraz prawa i procedur administracyjnych. Studia przygotowują do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

Studia przygotowują urzędników do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnych strukturach administracyjnych tak publicznych, jak i prywatnych. Skierowane są w szczególności do pracowników organów władzy i administracji centralnej oraz samorządowej, a także samorządowych jednostek organizacyjnych, do pracowników administracji instytucji prywatnych i organizacji pozarządowych.

Słuchacz po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu

zarządzania organizacją i zespołem ludzi, zarządzania projektem, ryzykiem decyzji kierowniczych i jakością w podmiotach administracji publicznej, zarządzania finansami, budżetowania oraz zarządzania i funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, prawa konstytucyjnego, samorządu terytorialnego, europejskiego, zamówień publicznych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Wstęp do nauk prawnych
 3. Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 4. Prawo konstytucyjne
 5. Prawo i postępowanie administracyjne
 6. Prawo samorządu terytorialnego
 7. Zarządzanie projektem
 8. Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa
 9. Zarządzanie ryzykiem i decyzje kierownicze
 10. Wybrane zagadnienia prawa UE
 11. Jakość usług w administracji publicznej
 12. Zamówienia publiczne
 13. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa –  2200 zł.

Opłata ratalna – 2 x 1200  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content