Samorząd studencki

Reprezentantem ogółu studentów wobec władz Uczelni jest Rada Samorządu Studentów. Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. „Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Pomagamy studentom w uzyskaniu pomocy materialnej z Uczelni oraz bronimy przestrzegania i poszanowania praw studenta. Współdecydujemy o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów i o podziale dotacji na działalność organizacji młodzieżowych, funkcjonujących w ramach uczelni. Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczymy w elekcji władz uczelni, wydziału i instytutów”.

Rada Samorządu Studenckiego inicjuje wiele przedsięwzięć mających na celu zintegrowanie zarówno studentów naszej Uczelni, jak również studentów wszystkich olsztyńskich szkół wyższych, zwłaszcza w sferach życia naukowego i kulturalnego.

Skład Rady Samorządu Studenckiego (RSS):

Przewodniczący RSS – Paweł Worotnicki

Wiceprzewodniczący RSS – Artur Kocenko

Sekretarz RSS – Paulina Szychowska

Członkowie:

Agnieszka Marczuk

Bartosz Sieruta

Grzegorz Zielski

Aktualności: 25.03.2019 r.

Wybory do Rady Samorządu Studenckiego  – protokół w załączniku

Komisja Wyborcza, stwierdziła, iż do Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie, kadencja 2018/19 -2021/22 wybrani zostali:

  • KOCENKO ARTUR, Zarządzanie i inż. produkcji, II rok
  • MARCZUK AGNIESZKA, Zarządzanie, I rok
  • SIERUTA BARTOSZ, Zarządzanie i inż. produkcji, I rok
  • SZYCHOWSKA PAULINA, Zarządzanie, II rok
  • WOROTNICKI PAWEŁ, Zarządzanie, II rok
  • ZIELSKI GRZEGORZ, Zarządzanie i inż. produkcji, I rok

Gratulujemy!

Pliki do pobrania:

Kodeks Etyki Studenta

My, studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie, świadomi edukacji, nauki i techniki na jakość ludzkiego życia, będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§1

Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy. Przestrzegać obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów prawnych obowiązujących w Uczelni, tj. Statutu Uczelni i Regulaminu Studiów.

§2

Nieustannie dążyć do samodoskonalenia. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§3

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności: wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości,
szanować prawa i zwyczaje akademickie, dbać o godność i honor studenta oraz dobre imię WSIiZ.

§4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z nałożonych na nas obowiązków, w szczególności: dokładać wszelkich starań w celu wzbogacenia posiadanej wiedzy poprzez udział w zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich,
traktować egzaminy oraz inne formy weryfikacji wiedzy jako rzetelne sprawdziany, przy których korzystamy wyłącznie ze swojej wiedzy i umiejętności, niedopuszczalne są nieuczciwe zachowania, które zmierzają do wypaczania wyniku egzaminu lub innych form weryfikacji wiedzy, wypełniać inne zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§6

Postępować dla dobra społeczności akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek oraz szanować tradycje WSIiZ.
Starać się uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach a także w miarę możliwości aktywnie włączyć się w ich organizację.

§7

Szanować godność całej wspólnoty akademickiej, we wzajemnych kontaktach pozostawać uprzejmym i życzliwym. Nie dyskryminować innych studentów ze względu na kolor skóry, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, orientację seksualną i z żadnego innego powodu. Do pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni odnosić się
z należnym szacunkiem, przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich, nie wykorzystując prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych. W sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych pracowników Uczelni. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych, powiadomić władze Uczelni i odpowiednie organy ścigania.
Traktować ludzi sprawiedliwie, szanując ich poglądy oraz sprzeciwiać się wszelkim przejawom zła, patologii naukowej i społecznej.

§8

Student po ukończeniu studiów, świadcząc swoim poziomem moralnym i intelektualnym dba o dobre imię ukończonego Wydziału i Uczelni.

§9

Do przestrzegania niniejszego Kodeksu Etycznego zobowiązani są wszyscy studenci Uczelni, bez względu na stopień, kierunek i rok Studiów, naruszanie lub omijanie standardów w nim określonych jest niedopuszczalne. Szczególnie naganne jest czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści o charakterze osobistym. Wszyscy studenci WSIiZ są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Kodeksem Etycznym i rozpowszechnieniem jego zapisów w środowisku akademickim.
Wszelkie pytania, sugestie i komentarze dotyczące niniejszego Kodeksu, należy zgłaszać do Rady Samorządu Studenckiego.

Olsztyn, 2014 r.

(-) Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów

Monika Mierzejek

Kontakt:

Rada Samorządu Studenckiego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Artyleryjska 3F, 10-165 Olsztyn

pok. 211 (I piętro)

tel. 089 651 06 55

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content