Zarządzanie kulturą

Celem studiów jest wykształcenie menadżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, a także przybliżenie praktycznych aspektów zarządzania i promocji kultury.

Adresaci studiów

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz absolwentów wyższych studiów magisterskich,  dla ludzi którzy pracują lub chcą pracować w państwowym  i samorządowym sektorze  kultury oraz w przemyśle (przemysłach)  kultury.

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • Zna zagadnienia dotyczące podstaw prawnych działalności publicznych i komercyjnych instytucji kultury  odnoszące się do źródeł finansowania kultury oraz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE, inicjatyw i programów wspólnotowych
 • Ma wiedzę o kulturze XXI wieku –  instytucjach kultury i życiu kulturalnym na poziome lokalnym, regionalnym i globalnym; rynku kultury, przemysłach kultury, usługach kulturalnych
 • Zna zagadnienia dotyczące aspektów polityki i dyplomacji kulturalnej państwa i samorządów lokalnych ( na przykładzie Polski oraz wybranych krajów) a także strategii kultury Unii Europejskiej
 • Zna zagadnienia związane z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym
 • Potrafi zarządzać  projektami, organizacją imprez kulturalnych  oraz przygotowaniem dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 • Posiada umiejętność wystąpień publicznych

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Instytucje i media kultury współczesnej (media i kultura, media i polityka)
 2. Wybrane  zjawiska kulturalne w Polsce (literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne i inne)
 3. Zarządzanie i marketing w kulturze (informacja w kulturze)
 4. Zarządzanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
 5. Prawo autorskie – ochrona własności intelektualnej
 6. Polityka kulturalna (Polski, regionu, gminy, polityka kulturalna UE)
 7. Kultura XXI w. (rynek kultury,  przemysły kultury, dialog kultur)
 8. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury
 9. Finansowanie instytucji kultury, projektów kulturalnych, pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych
 10. Podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety
 11. Sztuka budowania wizerunku, autoprezentacja, sztuka wystąpień publicznych
 12. Ćwiczenia i warsztaty – biznesplan, pozyskiwanie dotacji, projekty gry interaktywne

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2200 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1200  zł.
 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content