Zarządzanie kryzysowe

Przygotowują do samodzielnej działalności zawodowej w strukturach administracji państwowej, samorządowej na stanowiskach kierowniczych i średniej kadry zarządzającej w zakresie bezpieczeństwa. Zapoznają z realnymi i potencjalnymi zagrożeniami w ujęciu krajowym i regionalnym. Przedstawiają metody diagnozowania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń w warunkach kryzysu i naruszenia integralności terytorialnej państwa, a szczególnie funkcjonowania naczelnych organów władzy, zagrożenia infrastruktury krytycznej i groźby użycia lub użycia siły militarnej. Zapoznają z zadaniami i strukturą zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczebla miasta, województwa i państwa Przygotowują do kierowania zespołami ludzkimi, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji

Adresaci studiów

Studia adresowane są do funkcjonariuszy zarządzania kryzysowego  i obrony  cywilnej zatrudnionych w przedsiębiorstwach, strukturach administracji miejskiej, powiatowej
i wojewódzkiej. Są doskonałą propozycją dla osób ubiegających się o pracę w wydziałach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego  i ochrony ludności oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa.

Słuchacze po zakończeniu studiów

mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:

 1. Wydziałach Zarządzania Kryzysowego w urzędach wojewódzkich, powiatowych i miejskich;
 2. Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym;
 3. Administracji samorządowej;
 4. Przedsiębiorstwach  posiadających struktury Obrony Cywilnej i zadania w zakresie bezpieczeństwa.

będą posiadali wiedzę w zakresie:

 1. zadań i zasad funkcjonowania organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w warunkach kryzysu;
 2. zadań administracji publicznej oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
 3. realnych i potencjalnych zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych  bezpieczeństwa w ujęciu krajowym i regionalnym;
 4. zagadnień społecznych i psychologicznych wpływających na bezpieczeństwa;
 5. kierowania i zarządzania;
 6. podstaw edukacji dla bezpieczeństwa, form i metod szkolenia społeczeństwa;
 7. ratownictwa i logistycznego wsparcia zarządzania kryzysowego;
 8. obrony cywilnej i bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej.

będą posiadali umiejętności w zakresie:

 1. analizy zjawisk i zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;
 2. kierowania zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia;
 3. prawidłowego posługiwania się konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania  zadania w zakresie bezpieczeństwa;
 4. komunikowania się z otoczeniem, negocjowania, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji;
 5. zastosowania technologii informatycznych w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa;
 6. wykonywania obowiązków na stanowisku dyżurnego centrum zarządzania kryzysowego;
 7. prowadzenia szkolenia z wybranych zagadnień bezpieczeństwa;
 8. pracy w warunkach kryzysu i stresu;
 9. korzystania z pomocy mediów w sytuacji kryzysowej;
 10. opracowywania podstawowej dokumentacji planistycznej i raporty z zakresu reagowania kryzysowego.

Program studiów

 1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 2. System bezpieczeństwa i obrony Polski.
 3. Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.
 4. Media w sytuacjach kryzysowych.
 5. Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu.
 6. Logistyka sytuacji kryzysowych i Obrony Cywilnej.
 7. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
 8. Edukacja dla bezpieczeństwa.
 9. Ratownictwo medyczne.
 10. Zagrożenia terrorystyczne.
 11. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych.
 12. Centrum zarządzania kryzysowego – organizacja i zadania.
 13. Obrona Cywilna w warunkach kryzysu i wojny.
 14. Organizacje pozarządowe w edukacji dla bezpieczeństwa.
 15. Edukacja zdrowotna.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z ezaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową.  Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2400 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1300  zł.
 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content