Public i media relations

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry odpowiedzialnej za kreowanie wizerunku firm i instytucji, ich produktów i usług na rynku. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zasadami PR, uzupełnianych teorią z zakresu: działań marketingowych, instrumentów oddziaływania na otoczenie oraz obszarów jego zastosowań. Poznają elementy prawa prasowego i autorskiego, aspekty etyczne związane z PR. Biorą udział w zajęciach praktycznych związanych z komunikacją i autoprezentacją (przygotowywanie i przekazywanie informacji ustnych i pisemnych, wystąpienia publiczne).

Adresaci studiów

Studia są propozycją dla osób, które muszą nie tylko uzupełnić zdobyte wykształcenia, ale są przede wszystkim zainteresowane rozwijającą się niezwykle szybko i podlegającą ewolucji dziedzinie PR – marketingiem wewnętrznym i media relations. Oferują także specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy, promocji przedsiębiorstwa. Studia nastawione są na kształcenie samodzielnych pracowników kadry urzędniczej, menagerów, sponsorów, ludzi świata reklamy, marketingu i pracowników sektora finansowego. Są adresowane do kadry kierowniczej i pracowników, którzy reprezentują firmę na zewnątrz, są odpowiedzialni za kontakty z mediami i dbają o dobry wizerunek firmy.

Wymagania stawiane kandydatom na studia. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie co najmniej zawodowym (licencjat i wyższe).

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym i trwają dwa semestry.
Zajęcia rozpoczynają się na przełomie października i listopada i odbywają się w formie cyklicznych zjazdów, które organizowane są zgodnie z harmonogramem studiów co dwa tygodnie w soboty i niedziele (max. 8 godz. lekcyjnych dziennie), w siedzibie WSIiZ. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników WSIiZ, specjalistów z innych ośrodków naukowo-badawczych oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą z poszczególnych dziedzin.  Ilość godzin: 160.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2200 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1200  zł.
 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

 1. Podstawy PR
 2. Prawne aspekty PR, w tym prawo autorskie i prawo prasowe
 3. Wiedza o organizacji i podstawy zarządzania
 4. Podstawy marketingu
 5. Praca z kamera i mikrofonem
 6. Komunikacja interpersonalna
 7.  Media relations
 8. Organizacja konferencji prasowych, imprez, szkoleń, pokazów, produkcja wydawnictw
 9. Redagowanie tekstów prasowych (informacje, sprostowania i  odpowiedzi)
 10. Pisanie tekstów – zasady i praktyka pisania tekstów na użytek PR
 11. Podstawy komunikacji społecznej
 12. Wizerunek marki – PR a promocja i reklama
 13. Retoryka z erystyką
 14. PR w sektorze finansowym
 15. Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
 16. Protokół dyplomatyczny
 17. PR polityczny

Absolwent studiów zdobywa umiejętność prowadzenia działań z zakresu PR: tworzenia strategii, budowania media relations, kreowania i prowadzenie działań eventowych, tworzenie i praca w zespołach zadaniowych.
Metody nauczania:  Wykłady, ćwiczenia, warsztaty (case studies i pisanie projektów).

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content