Zarządzanie studia magisterskie

OPIS

Proponowany program studiów dla kierunku Zarządzanie, studia II stopnia, profil praktyczny jest efektem ukierunkowania procesu kształcenia na zdobywanie wiedzy teoretycznej powiązanej z praktyczną nauką zawodu na poziomie akademickim. Program bazuje na wiedzy i umiejętnościach i kompetencjach społecznych w zakresie zarządzania, uzyskanych w ramach pierwszego poziomu kształcenia. W ramach studiów magisterskich treści te zostały pogłębione i poszerzone o wysoce specjalistyczną, praktyczną, nowoczesną wiedzę menedżerską oraz ekonomiczną.

opinion-of-teacher-MXKPLTH.jpg

Kierunkowe efekty kształcenia

Wiedza

Absolwent:

 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych nauk ekonomicznych, zna ich relacje do nauk o zarządzaniu, ma wiedzę pozwalającą na świadome kształtowanie procesów rozwojowych i ram instytucjonalnych funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów,
 • zna zawansowaną metodologię badań w naukach ekonomicznych oraz metody obliczeniowe i techniki informatyczne stosowane do rozwiązywania nietypowych problemów organizacji i zarządzania,
 • posiada pogłębioną wiedzę o charakterze i relacjach zachodzących między zjawiskami w obszarze zarządzania organizacją w stopniu umożliwiającym analizowanie
 • i ocenianie istotę problemów gospodarczych,
 • ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i animatora procesów zarządzania organizacją i jej zasobami,
 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania, zna ich trendy rozwojowe oraz możliwości ich zastosowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami różnego typu,
 • zna fundamentalne dylematy gospodarcze współczesnej cywilizacji, podstawowe akty prawne regulujące działalność organizacji oraz skutki uwarunkowań prawnych, a także ekonomicznych, społecznych, demograficznych i innych procesów zarządzania organizacją,
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • zna formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi podejmować decyzje menedżerskie dokonując identyfikacji i pogłębionej interpretacji złożonych i nietypowych problemów zarządczych z wykorzystaniem wiedzy oraz zaawansowanych metod i narzędzi z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i prawa,
 • potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy z obszaru zarządzania marketingowego z uwzględnieniem relacji marketingu z innymi obszarami funkcjonalnymi organizacji, w tym logistyki, finansów i innowacji,
 • potrafi wykorzystać metody i narzędzia zarządzania  strategicznego i konstruktywnie uczestniczyć w procesach rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz innowacyjnie wykonać zadania stosując właściwy dobór źródeł oraz informacji,
 • posiada umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji oraz potrafi przygotować analizę kapitału ludzkiego z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi oraz prognozować jego rozwój z uwzględnieniem strategii rozwoju organizacji,
 • posiada umiejętność praktycznego stosowania zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy oraz metod i narzędzi w zakresie zarządzania jakością i innowacjami w formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych, nietypowych problemów organizacji
 • posiada umiejętność wykorzystania technik informacyjno–komunikacyjnych i metod ilościowych w analizie i usprawnianiu wybranych procesów biznesowych,
 • posługuje się wybranymi normami i standardami w rozwiązywaniu problemów menedżerskich,
 • umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa /organizacji,
 • posiada umiejętność doboru i krytycznej analizy informacji wykorzystywanej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, materialnymi finansowymi oraz informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich w nieprzewidywalnych warunkach,
 • potrafi sporządzać biznes plan oraz zaawansowane raporty, analizy i projekty pozwalające na realizację  przedsięwzięć gospodarczych w warunkach niepewności i ryzyka, posiada umiejętność rozumienia, diagnozowania i pogłębionej oceny praktycznych skutków złożonych zjawisk i procesów organizacyjnych z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi,
 • potrafi przedstawić wyniki badań zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu w postaci samodzielnie przygotowanej pracy pisemnej zawierającej opis problemu, uzasadnienie celu pracy, wyniki oraz ich interpretację,
 • potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki badań empirycznych dotyczących różnych procesów gospodarczych, weryfikuje postawione hipotezy, wnioskuje i wskazuje dalsze kierunki badań,
 • potrafi w sposób jasny, precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie, także poprzez udział w debacie, i piśmie w języku polskim i obcym na tematy dotyczące różnorodnych zagadnień o charakterze zarządczym z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej nauk o zarządzaniu, jak i nauk pokrewnych,
 • potrafi organizować i kierować pracą zespołową, określić indywidualne i grupowe cele oraz rozwiązywać konkretne problemy organizacyjne wymagające rozszerzonych umiejętności samokształcenia i sprawnego posługiwania się różnego rodzaju normami prawnymi, etycznymi i zawodowymi
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym, w mowie i piśmie, na poziomie B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w zakresie dziedziny nauk ekonomicznych,

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • ma postawę krytyczną wobec przekazywanych treści w zakresie nauk o zarządzaniu i dyscyplin pokrewnych,
 • uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu poznawczych i praktycznych problemów organizacji i zarządzania,
 • jest gotowy do inicjowania i uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, uczestnicząc w pracy zespołowej,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, rozumie etos wybranego zawodu,
 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu,
 •  jest świadomy istnienia etycznego wymiaru zawodu, przestrzega i rozwija oraz podejmuje działania na rzecz  etyki zawodowej
 • rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy,
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content